ชื่อและที่อยู่ของบริษัท

BRITA HONG KONG LIMITED

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่: infoasean@brita.net


ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

BRITA Hong Kong Limited (“BRITA Hong Kong”) พยายามอย่างยิ่งเพื่อรับประกันว่าเนื้อหาและข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบและมีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม BRITA Hong Kong ไม่อาจรับประกันหรือรับรองได้ว่า เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นเนื้อหาปัจจุบันตลอดเวลา ข้อนี้มีผลบังคับใช้โดยเฉพาะกับลิงก์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดย BRITA Hong Kong เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้อาจถูกแก้ไข ลบออก หรือเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เว็บไซต์นี้และเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่สามารถนำไปคัดลอก ทำซ้ำหรือแก้ไขในทุกรูปแบบ หรือนำไปแจกจ่ายหรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BRITA Hong Kong Limited ก่อนล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นแบบไม่มีเครดิตและส่วนใหญ่มักเป็นของ BRITA GmbH  ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ของภาพใด ๆ เป็นของบุคคลอื่น กรณีนี้มักจะระบุเป็นตัวย่อในชื่อภาพสำหรับภาพขนาดใหญ่